Condoleancebrief van Wopke Eekhoff namens het Fries Genootschap

 

Leeuwarden den 21 December 1856.

 

Aan de Weduwe, Kinderen en

Kindskinderen van den Heer

D.W. Hellema te Wirdum.

 

Het Bestuur van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde heeft in deszelfs Vergadering van den 18 dezer met groot leedwezen het berigt ontvangen van het overlijden van zijn oudste Lid, dat steeds zoo vele blijken gaf van groote belangstelling, dat zoo getrouw zijne vergaderingen bijwoonde, en dat de hoogachting genoot van allen, die met hem gezind waren de eer en den roem van den Frieschen naam op te houden en te verheffen. Hoe vele jaren levens hem ook gegund waren - het Bestuur deelt zeer in het verlies, dat de familie lijdt door den dood van dezen waardigen man, die ook door zijne medeleden zal betreurd worden. Indien de overledene er geene bepaling heeft gemaakt om, trouw de bestemming aan zijne nagelatene Handschriften, dan hoopt het Bestuur, dat zij in goede handen mogen vallen, die ze bewaren willen, opdat ze ook voor het nageslacht nog dienst kunnen doen.

Met hoogachting

Namens het Bestuur

W. Eekhoff