Zeegen Groet bij de geboorte van Doeke H Hellema

geboren den 27 Julij 1828

 

aan de ouders

Ik schroom niet uw mijn wensch te bringen, die ik uit vriendschap aan kom bien

'k doe het niet om eer te haalen, neen, dat kan mij niet geschien

maar 't zijn loutrer vriendschaps pligten; die mij nopen tot dit werk

'k was verheugd dat god een zuigling, gaf aan uw, want 'k weet hoe sterk

dat de liefde ons als ouwren, boeid aan 't pas geboren kint

welk een wijsheid in de schepping, zoo als ieder ondervint

die nauwkeurig al de regels, in de schepping gaadeslaat

die ziet alles met bewondring, dat niets buiten reegel gaat

o wat rust er op uw schoudren, 't is een zaak van veel gewigt

't wort ons opgelegt als ouwren, god, maak hun d' opvoeding ligt

geef hun, dat z' hun pligt betragten, maak hun tot dat werk bekwaam

dat zij die getrouw volbringe, in de vrees van uwen naam

 

aan het kint

dierbaar kint groeij op tot vreugde, van uw ouwdren word een kint

dat steeds aan de deugd getrouw is, dan wort gij van elk bemint

leer vroef uwen schepper 't eeren, offert d'eerste leevens tijd

aan uw god, die uw het leeven, gaf, en leeft in hem verblijd

want den heer belooft zijn zeegen, aan hem, die in zijne jeugd

wandelt in des heren wegen, en leeft in zijn god verheugd

 

aan god

goede god geef hem uw zeegen, leid hem langs een effen baan

dat hij volgens pligt moog handlen, leer hem 't pad der deugd te gaan

dat hij vroeg de godsdienst minne, jezus lessen neem in acht

leer hem hier godzalig leeven, tot de zaaligheid hem wacht

 

dit is de wensch van uwe vriendin

Tietje K Kingma

 

Tietje Klaazes Kingma (1767-1838) is gehuwd met Aebe Jacobs Vellinga.

Hij is aannemer en ze wonen op enig moment in Achlum.