De twee echtgenoten van tante Christina Wilhelmina Everts

Sophia Everts trouwt met een kapitein. Ze zal de risico's beseft hebben want haar tante Christina Wilhelmina Everts (1794-1874) werd al na drie jaar weduwe. Haar man Kapitein Roelof Gabriels van 'de Kolonist' overleefde de reis naar Suriname niet, ondanks de huwelijkswens van vrienden uit 1817: 'Dit schip van uw geluk, waarop God u doet varen, Raak nooit aan lager wal – nooit op het barre strand'.

Het is met ganzenveer geschreven, net zoals het vers uit 1824 bij het tweede huwelijk van haar tante met Andreas Hanssen. 

 

Heil-Wensch

Aan den Heere R: Gabriels & Mejuffrouw C:W: Everts.

Ter gelegenheid van hun Ed: Huwelijks-vereeniging

Op den 5den Februarij 1817. –

 

Zou wij niet op dit Feest een blijden loftoon uiten?

En, in deez’ Eed’len kring, dit Jong getrouwde paar

Bekranzen met een zang, gestemd op vriendschapstonen

Op ’t Feest- op ’t Huwelijks-Feest van dit ons vrienden paar

 

Vergunt ons beiden dan, geliefde Echtelingen!

Door dit gering bewijs van dankbre erkentenis,

Daar ’t ons gebeuren mag dit vreugde Feest meê te vieren

Hierdoor uw beider hoofd te zieren aan deez’ dis. –

 

Verrukt is onzen Geest, als wij het heil bezeffen,

Waarin gij rijk’lijk deelt, op dezen Huwelijks-dag;

Zacht klinke onze snaar op ’t Feest deez’ Echts’bekroning.

Daar men deez’ blijden stond, met vreugd aanschouwen mag. –

 

Ging steeds uw levens schip, op ’s wereldsch ruime zeeën

Tot hiertoe effen heen – Uw Echt – deez ‘nieuwen stand 

Deele ook in dit geluk. – Bekroond met dier’bre telgen

Verbinde meer & meer deez’ blijden Huwelijks band. –

 

Eens moogt gij vroolijk ook den zilvr’ren Bruiloft vieren

Aanschouwt daarop met dank het dierbaar Huwelijkskrans

Uw beider hoofden zier ook eens een gouden Feestdag,

En uwer kind’ren Echt, zij u tot blijden troost. –

 

Dit schip van uw geluk, waarop God u doet varen,

Raak nooit aan lager wal – nooit op het barre strand,

Neen! Zet uw reize voort berreid voor onweers vlaagen

En zeilt de haave eens in van ’t beter Vaderland. –

 

Komt eind’lijk dan die dag, naar lange – lange Jaren,

Waarop uw levens schip gesloopt wordt door den tijd,

Vaart dan in vreugd van hier, naar hoger – beter oorden,

Uit dit uw vreem’lings land, naar de Eeuw’ge heerlijkheid.

 

Toegewenscht door hun, die zich, hier onder

Geschreven, noemen …. Ulieder Vriendin

E: Thiele & u beider vriend J:N:Wolff. –

 

Amsterdam 5e dag 2e maand 1817.-

 

<< naar Sophia Everts