Verjaardagsbrief

Het is 27 juli 1899 en Doeke H. Hellema wordt 71 jaar. Zijn oudste kleinkind Sophia is net tien en schrijft haar grootvader deze brief.

Doeke zelf schrijft over die dag: '' Den 27 Juli waren ze van Voorschoten bij ons te eten, ter gelegenheid van mijner 71 ste verjaardag. Groote voorrechten worden mij geschonken: met mijne lieve vrouw hebben wij een rustige ouden dag, omringd van onzen kinderen en kleinkinderen en bevinden we ons allen in een vrij goeden gezondheidstoestand.'

 

Aan

mijnen jarigen

Grootpa

 

Voorschoten 27 Juli 1899

 

Heil, dierbr Grootpa!

driewerf zegen!

Uw heuglijke verjaardag glanst

De vreugde ruischt u hartelijk tegen

Terwijl de liefde uw hoofd omkranst.

O, voort genot dat gij moogt smaken

Gevoelen wij het harte blaken

Van dank aan d'eeuw'gen Opper heer

Want Hij, zoo liefdrijk u genegen,

Gaf u, uw ouderdom ten zegen,

Deez' verjaardag in gezondheid weer

 

O, smaak dit heil nog vele jaren,

Geniet gezondheid, vreugde en lust;

Waaraan zich 't zoet genot moog' paren

Van 't heil des ouderdoms: de rust.

Wij zullen allen ijvrig pogen

Om uw genoegen te verhoogen,

Door liefde en door gehoorzaamheid.

Smaak zoo een lang, genoeglijk leven;

En zij U eenmaal 't heil gegeven

Dat de eeuwigheid aan deugd bereidt.

 

Uwe kleindochter Sophie